Algemene voorwaarden Izipack B.V. voor overeenkomsten met de Izipacker

 • Deel I. Algemeen
  1. Definities
   1. Izipack: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Dokter De Grootlaan 3 te Santpoort-Noord, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74018418.
   2. Izipack App: de smartphone applicatie van Izipack voor Android en iOS waarmee pakketten gevolgd kunnen worden en waarmee de gewenste bezorgmethode gekozen kan worden.
   3. Izipacker: de natuurlijke persoon die geregistreerd is via de Izipack App en gebruik maakt van de diensten aangeboden door Izipack
   4. Persoonlijke code: hashtag code door de Izipacker zelf in de Izipack App gekozen. Deze code wordt door de Izipacker toegevoegd achter “geadresseerde” tijdens de bestelling in de webwinkel.
   5. Izipack Hub: de partij die zorgdraagt voor de inontvangstneming, sortering en bezorging van de door de Izipacker bestelde pakketten.
   6. Izipack Station: een slimme pakketkast waar pakketten in kunnen worden opgeslagen, zodat deze door de Izipacker met een QR-code opgehaald kunnen worden.
   7. Izipack Locker: de individuele kluis (locker) die zich in een Izipack Station bevindt.
   8. Externe vervoerder: vervoerder die de bij de webshop bestelde pakketten aflevert bij de Izipack Hub.
  2. Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten tussen Izipack en de Izipacker.
   2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Izipacker bij aanvang van de opdracht op elektronische wijze ter beschikking gesteld en worden op eerste verzoek kosteloos schriftelijk toegezonden. Voorts kunnen deze te allen tijde door de Izipacker geraadpleegd worden via de website van Izipack
   3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
   4. Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, zal dat artikel worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de intentie benaderd van het nietige of vernietigde artikel. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden zullen in dergelijke gevallen onverkort van kracht blijven.
  3. Overeenkomst
   1. De abonnementsovereenkomst tussen de Izipacker en Izipack is een overeenkomst die voor één maand wordt aangegaan. Zonder opzegging wordt deze stilzwijgend verlengd voor de duur van steeds één maand. Het abonnement kan tegen het einde van de contractstermijn worden opgezegd.
 • Deel II. Verplichtingen en rechten
  1. Verplichtingen en rechten van Izipack
   1. Izipack spant zich in voor de tijdige en correcte sortering van de pakketten van de Izipacker vanaf het moment dat het pakket afgeleverd is aan de Izipack Hub tot het moment van openen van de pakketkluis door de Izipacker.
   2. Izipack wordt door de Izipacker gemachtigd de pakketten in ontvangst te doen nemen door de Izipack Hub.
   3. Izipack draagt zorg de Izipacker snel en volledig in te lichten over de status en locatie van de pakketten bestemd voor de Izipacker via ofwel de Izipack App, ofwel via e-mail of telefonisch.
   4. Izipack spant zich in de pakketten op de door de Izipacker gekozen locatie en datum te bezorgen.
   5. Izipack draagt zorg voor het verstrekken van een unieke QR-code aan de Izipacker waarmee de juiste Izipack Locker geopend kan worden.
   6. Izipack heeft het recht een Izipack Locker te allen tijde te openen om onderhoud te plegen, om deze schoon te maken of in het kader van veiligheid. Indien vermoed wordt dat het pakket een zaak bevat ter zake waarvan een verbod geldt naar Nederlands recht, kan de Izipack Locker door Izipack geopend worden op last van Politie of Justitie.
   7. Izipack heeft het recht uit te wijken naar een alternatief Izipack Station of alternatieve datum indien alle Izipack Lockers van het door de Izipacker gewenste Izipack Station gereserveerd zijn of in gebruik zijn. In dit geval zal de Izipacker zo snel mogelijk worden ingelicht en indien mogelijk de keuze gegeven worden wat het door de Izipacker gewenste alternatieve Izipack Station of de alternatieve datum is.
   8. Izipack heeft het recht de prijzen van de aangeboden abonnementen en diensten eenzijdig te wijzigen. Deze tussentijdse prijswijzigingen zullen met betrekking tot reeds aanvaarde opdrachten niet ten nadele van de Izipacker worden berekend. De prijswijzigingen zullen niet ingaan binnen één maand nadat Izipack dit aan de Izipacker heeft kenbaar gemaakt.
  2. Verplichtingen en rechten van de Izipacker
   1. De Izipacker draagt te allen tijde daarvoor zorg dat de door de Izipacker verstrekte gegevens aan Izipack correct en actueel zijn.
   2. De Izipacker dient de aan de Izipack Hub verstuurde pakketten de persoonlijke code mee te geven door deze in te vullen bij “geadresseerde” bij de bestelling in de webwinkel.
   3. Indien het pakket groter is dan 50x58x58 centimeter of zwaarder is dan 23 kilogram, kan het niet in de Izipack Locker worden afgeleverd. In dit geval heeft de Izipacker de keus bij de betreffende Izipack Hub op te halen of retour te laten zenden.
   4. De Izipacker zorgt ervoor dat het pakket geen illegale of gevaarlijke zaken bevat.
   5. De Izipacker dient de in de Izipack Station bezorgde pakketten binnen de door Izipack gestelde termijn op te halen. Indien het pakket niet opgehaald is binnen de gestelde termijn, wordt het pakket uit de locker gehaald en teruggebracht naar de Izipack Hub. De Izipacker krijgt hiervan bericht, waarna de Izipacker de mogelijkheid krijgt nogmaals een Izipack Station en datum te kiezen.
 • Deel III. Aansprakelijkheden
  1. Aansprakelijkheid van Izipack
   1. Izipack is in geval van verlies en beschadiging van de pakketten voor de Izipacker slechts aansprakelijk indien deze schade aantoonbaar het gevolg is van een onjuiste gedraging van Izipack B.V die aan Izipack valt te verwijten.
   2. Izipack is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
    • (i) tijdens vervoer door de externe vervoerder, of
    • (ii) nadat de Izipack Locker geopend is door de Izipacker.
   3. Izipack is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
    • (i) overmacht;
    • (ii) onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de Izipacker;
    • (iii) verlate bezorging;
    • (iv) diefstal of oneigenlijk gebruik van unieke QR code verstrekt aan de Izipacker;
    • (v) gebrekkige verpakking van het pakket;
    • (vi) hitte, kou, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht.
   4. Op alle vervoer zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing. Deze zijn te vinden op de website https://www.sva.nl/avc.
   5. Ten aanzien van de opslag door Izipack zijn de “Nederlandse Opslagvoorwaarden” van toepassing. Deze zijn te vinden op de website https://www.fenex.nl/paginas/nederlandse-opslagvoorwaarden.aspx.
   6. Voor zover Izipack aansprakelijk is voor schade en/of verlies van het pakket is deze aansprakelijkheid beperkt tot 20% van de geleden schade met een maximum van 80,- EUR per pakket, onverminderd de toepassing van dwingend recht. Izipack is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
  2. Aansprakelijkheid van de Izipacker
   1. De Izipacker is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn pakket toegebracht aan werknemers van Izipack, bedrijfsmiddelen van Izipack, door haar ingeschakelde derden of aan pakketten van derden en dient Izipack ter zake te vrijwaren.
   2. De Izipacker dient de Izipack Locker schoon, leeg en gesloten achter te laten. Voor schade veroorzaakt door het niet schoon, leeg en gesloten achterlaten van de Izipack Locker door de Izipacker is de Izipacker aansprakelijk.
   3. De Izipacker dient het Izipack Station en de Izipack Locker te gebruiken zoals geïnstrueerd. Hij is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onjuist gebruik van een Izipack Station en/of de Izipack Locker.
 • Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle tussen Izipack en de Izipacker tot stand gekomen overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Rotterdam is bevoegd.
  2. De vernietigbaarheid of nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.